OT: Jak otestovat DNS.

David Obdrzalek David.Obdrzalek na mff.cuni.cz
Středa Říjen 11 12:31:15 CEST 2017


Na ty weby, které nejdou, se zkuste zeptat pøes nslookup jednak lokálnì a pak nìkde 
venku, z pøíkazové øádky, tøeba tak:
nslookup www.sonocentrum.cz
nslookup www.sonocentrum.cz 8.8.8.8
a pro sichr i toté¾ bez www. na zaèátku.
Mì se to chovalo tak, ¾e první dotaz nevrátil nic, druhý vrátil rozumnou odpovìï. 
Ale jen na nìkteré weby, zdaleka ne na v¹echny. Správnou odpovìï jsem dostával i od 
dns serverù mého providera (jejich¾ IP jsem vykoukal nìkde ve statusu Turrise, èili 
Turris o nich vìdìl správnì), to pouze Turris sám na nìkteré dotazy vracel nic.

U jednoho webu to bylo tak, ¾e bez www na zaèátku se to resolvovalo správnì (øeknìme 
tenserver.cz), jen¾e tam bylo pøesmìrování na www.tenserver.cz a to u¾ se 
neresolvovalo. Èili obyè ping na tenserver.cz fungoval, ale prohlí¾eè se na ten 
pøesmìrovaný www.tenserver.cz nedostal. Jen¾e oznámil, ¾e nemù¾e nalézt 
tenserever.cz, tedy ¾e nemù¾e nalézt ten pùvodní, co jsem tam já zadal, který ale k 
nalezení byl. To mì dost zmátlo, hledal jsem pak problém v prohlí¾eèi, filtrech, 
addblocku a podobnì.

D.O.

On 11 Oct 2017 at 10:42, Martin Hanek wrote:
> Aha, dìkuji zkusím.
> 
> Martin Hanek
> 
> Dne 11.10.2017 v 10:18 David Obdrzalek napsal(a):
> > Podobný, ne-li stejný problém jsem mìl z Turrisem taky (a zjevnì i øada dal¹ích).
> > Dost dlouho jsem na konfiguraci nesáhl, v¹e fungovalo, pøed nìjakým èasem pøestalo.
> > Nìkteré weby prostì ne¹ly, proto¾e se neresolvovalo jejich DNS. Pùvodnì jsem mìl
> > nastaveno Use forwarding za¹krtnuto, Disable DNSSEC neza¹krtnuto. Experimenty
> > ukázaly, ¾e pokud je oboje za¹krtnuto nebo oboje neza¹rtnuto, funguje. Taky
> > fungovalo, pokud jsem nepou¾il dns na Turrisu, ale jiný, tj. na klientovi nastavil
> > dns server nìkde venku, napø. 8.8.8.8. Vzniklo to zøejmì po nìjakém autoupgrade, ale
> > ne a¾ teï s tím poroblémovým 3.8.2 ale u¾ o nìco døív.
> > 
> > D.O.
> > 
> > On 11 Oct 2017 at 8:13, Martin Hanek wrote:
> >> Dobrý den v¹em,
> >> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich
> >> modem, za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
> >> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server
> >> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval
> >> na webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo,
> >> ¾e problém je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do
> >> práce, stránka ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v
> >> práci máme nastavené, aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí
> >> se dotáhne.
> >> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e
> >> je problém u providera nebo v routeru Turris?
> >>
> >> -- 
> >> Martin Hanek
Další informace o konferenci Hw-list