OT: Jak otestovat DNS.

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Říjen 11 19:08:19 CEST 2017


nslookup vypsal "can' find www.sonocentrum.cz ..."
nslookup 8.8.8.8 jej na¹el
Vypnul jsem volbu "Use forwarding" a ihned to funguje. Disable DNSSEC 
nikde nevidím.
Ale dìkuji, pomohlo to.

Martin Hanek

Dne 11. 10. 2017 v 12:31 David Obdrzalek napsal(a):
> Na ty weby, které nejdou, se zkuste zeptat pøes nslookup jednak lokálnì a pak nìkde
> venku, z pøíkazové øádky, tøeba tak:
> nslookup www.sonocentrum.cz
> nslookup www.sonocentrum.cz 8.8.8.8
> a pro sichr i toté¾ bez www. na zaèátku.
> Mì se to chovalo tak, ¾e první dotaz nevrátil nic, druhý vrátil rozumnou odpovìï.
> Ale jen na nìkteré weby, zdaleka ne na v¹echny. Správnou odpovìï jsem dostával i od
> dns serverù mého providera (jejich¾ IP jsem vykoukal nìkde ve statusu Turrise, èili
> Turris o nich vìdìl správnì), to pouze Turris sám na nìkteré dotazy vracel nic.
>
> U jednoho webu to bylo tak, ¾e bez www na zaèátku se to resolvovalo správnì (øeknìme
> tenserver.cz), jen¾e tam bylo pøesmìrování na www.tenserver.cz a to u¾ se
> neresolvovalo. Èili obyè ping na tenserver.cz fungoval, ale prohlí¾eè se na ten
> pøesmìrovaný www.tenserver.cz nedostal. Jen¾e oznámil, ¾e nemù¾e nalézt
> tenserever.cz, tedy ¾e nemù¾e nalézt ten pùvodní, co jsem tam já zadal, který ale k
> nalezení byl. To mì dost zmátlo, hledal jsem pak problém v prohlí¾eèi, filtrech,
> addblocku a podobnì.
>
> D.O.
>
> On 11 Oct 2017 at 10:42, Martin Hanek wrote:
>> Aha, dìkuji zkusím.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 11.10.2017 v 10:18 David Obdrzalek napsal(a):
>>> Podobný, ne-li stejný problém jsem mìl z Turrisem taky (a zjevnì i øada dal¹ích).
>>> Dost dlouho jsem na konfiguraci nesáhl, v¹e fungovalo, pøed nìjakým èasem pøestalo.
>>> Nìkteré weby prostì ne¹ly, proto¾e se neresolvovalo jejich DNS. Pùvodnì jsem mìl
>>> nastaveno Use forwarding za¹krtnuto, Disable DNSSEC neza¹krtnuto. Experimenty
>>> ukázaly, ¾e pokud je oboje za¹krtnuto nebo oboje neza¹rtnuto, funguje. Taky
>>> fungovalo, pokud jsem nepou¾il dns na Turrisu, ale jiný, tj. na klientovi nastavil
>>> dns server nìkde venku, napø. 8.8.8.8. Vzniklo to zøejmì po nìjakém autoupgrade, ale
>>> ne a¾ teï s tím poroblémovým 3.8.2 ale u¾ o nìco døív.
>>>
>>> D.O.
>>>
>>> On 11 Oct 2017 at 8:13, Martin Hanek wrote:
>>>> Dobrý den v¹em,
>>>> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich
>>>> modem, za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
>>>> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server
>>>> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval
>>>> na webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo,
>>>> ¾e problém je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do
>>>> práce, stránka ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v
>>>> práci máme nastavené, aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí
>>>> se dotáhne.
>>>> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e
>>>> je problém u providera nebo v routeru Turris?
>>>>
>>>> -- 
>>>> Martin Hanek
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list