OT: Jak otestovat DNS.

Martin Hanek martin na hanek.net
Středa Říjen 11 10:42:27 CEST 2017


Aha, dìkuji zkusím.

Martin Hanek

Dne 11.10.2017 v 10:18 David Obdrzalek napsal(a):
> Podobný, ne-li stejný problém jsem mìl z Turrisem taky (a zjevnì i øada dal¹ích).
> Dost dlouho jsem na konfiguraci nesáhl, v¹e fungovalo, pøed nìjakým èasem pøestalo.
> Nìkteré weby prostì ne¹ly, proto¾e se neresolvovalo jejich DNS. Pùvodnì jsem mìl
> nastaveno Use forwarding za¹krtnuto, Disable DNSSEC neza¹krtnuto. Experimenty
> ukázaly, ¾e pokud je oboje za¹krtnuto nebo oboje neza¹rtnuto, funguje. Taky
> fungovalo, pokud jsem nepou¾il dns na Turrisu, ale jiný, tj. na klientovi nastavil
> dns server nìkde venku, napø. 8.8.8.8. Vzniklo to zøejmì po nìjakém autoupgrade, ale
> ne a¾ teï s tím poroblémovým 3.8.2 ale u¾ o nìco døív.
> 
> D.O.
> 
> On 11 Oct 2017 at 8:13, Martin Hanek wrote:
>> Dobrý den v¹em,
>> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich
>> modem, za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
>> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server
>> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval
>> na webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo,
>> ¾e problém je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do
>> práce, stránka ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v
>> práci máme nastavené, aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí
>> se dotáhne.
>> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e
>> je problém u providera nebo v routeru Turris?
>>
>> -- 
>> Martin Hanek
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> Další informace o konferenci Hw-list