OT: Jak otestovat DNS.

David Obdrzalek David.Obdrzalek na mff.cuni.cz
Středa Říjen 11 10:18:57 CEST 2017


Podobný, ne-li stejný problém jsem mìl z Turrisem taky (a zjevnì i øada dal¹ích).
Dost dlouho jsem na konfiguraci nesáhl, v¹e fungovalo, pøed nìjakým èasem pøestalo.
Nìkteré weby prostì ne¹ly, proto¾e se neresolvovalo jejich DNS. Pùvodnì jsem mìl
nastaveno Use forwarding za¹krtnuto, Disable DNSSEC neza¹krtnuto. Experimenty
ukázaly, ¾e pokud je oboje za¹krtnuto nebo oboje neza¹rtnuto, funguje. Taky
fungovalo, pokud jsem nepou¾il dns na Turrisu, ale jiný, tj. na klientovi nastavil
dns server nìkde venku, napø. 8.8.8.8. Vzniklo to zøejmì po nìjakém autoupgrade, ale
ne a¾ teï s tím poroblémovým 3.8.2 ale u¾ o nìco døív.

D.O.

On 11 Oct 2017 at 8:13, Martin Hanek wrote:
> Dobrý den v¹em,
> mám pøipojení k Internetu optikou od místního poskytovatele a od nich 
> modem, za tím router Turris 1.1 a kabel do PC a Win8.1.
> Poslední dobou se mi stává, ¾e se dost web stránek ukazuje jako "server 
> nenalezen", zrovna teï www.sonocentrum.cz. Napøed jsem to dost pozoroval 
> na webu jedné cestovky, kterým jsem to dokonce hlásil. Pak se ukázalo, 
> ¾e problém je u mì. Kdy¾ nìjaký web nejde a pøipojím se pøes OpenVPN do 
> práce, stránka ihned funguje. Pøipisuji to tomu, ¾e na VPN serveru v 
> práci máme nastavené, aby se DNS pøenesla i na klienta a tím co mi chybí 
> se dotáhne.
> Tuto konfiguraci mám snad 2 roky a zlobí to pár mìsícù. Jak zjistit, ¾e 
> je problém u providera nebo v routeru Turris?
> 
> -- 
> Martin Hanek

Další informace o konferenci Hw-list