OT: VirtualBox

Pavel Kutina hw na prelude.cz
Pondělí Říjen 9 19:10:31 CEST 2017


Mìl jsem podobné prolémy i s fyzickými stroji (rozcházely se mi ma¹iny 
po uspání bì¾nì o hodiny, resp. dobu uspání), øe¹ení jsem nena¹el (a 
popravdì øeèeno, ani moc dlouho nehledal), obe¹el jsem to instalací NTP 
klienta na v¹echny stroje: http://www.timesynctool.com/
Od té doby èas neøe¹ím, v¹echno jede.

Pavel KutinaDne 9.10.2017 v 18:28 Èenda Bubeníèek napsal(a):
> Kdy¾ u¾ se tu mele VirtualBox, tak bych se pøítomných taky zeptal:
> 
> Mám W10 a v nich mám VirtualBox s Win XP. Udìlal jsem si klon a pou¾ívám 
> klon, abych v pøípadì nejvy¹¹í nouze mohl z pùvodní instalace udìlat 
> zase klon a pou¾ívat ten. Pøed nìjakou dobou se mi v klonu pokazil datum 
> a èas. V podstatì kdy¾ ukonèím nebo spí¹ pøeru¹ím práci, tak VirtualBox 
> nechávám spu¹tìný, pøejdu do WIN 10 a tam dám uspat. Druhý den probudím 
> PC, ve WIN 10 je datum a èas OK, ale v tom Klonu WIN XP je datum a èas 
> odpovídající pøedchozímu pøeru¹ení práce a uspání systému. Pokud spustím 
> pùvodní Win XP, tak tam je po probuzení v¹e OK.  Netu¹íte prosím nìkdo, 
> kde se s tím dá cokoliv dìlat ? Automatické aktualizace èasu jsou 
> povolené. Ale je to k nièemu, proto¾e pokud je èas ve virtuálním PC 
> jiný, tak se nepøipojí ani do sítì. Musím potom ruènì aktualizovat datum 
> a pøípadnì i èas, pøipojit se k síti a dosynchronizovat èas. Pak mohu 
> dìlat co potøebuji. DOmnívám se, ¾e to bude nìjaká záludnost v 
> registrech, ale moje guglení nevedlo k praktickému pozitivnímu výsledku. 
> Zatím nechci vytváøet nový klon a doinstalovávat v¹e potøebné, to mohu 
> udìlat kdykoliv, a¾ bude nejhùø.
> 
> Dìkuji za rady, i ¹patné, i dobré. Èenìk.
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list