OT: VirtualBox

Čenda Bubeníček bubca na volny.cz
Pondělí Říjen 9 18:28:40 CEST 2017


Kdy¾ u¾ se tu mele VirtualBox, tak bych se pøítomných taky zeptal:

Mám W10 a v nich mám VirtualBox s Win XP. Udìlal jsem si klon a pou¾ívám 
klon, abych v pøípadì nejvy¹¹í nouze mohl z pùvodní instalace udìlat 
zase klon a pou¾ívat ten. Pøed nìjakou dobou se mi v klonu pokazil datum 
a èas. V podstatì kdy¾ ukonèím nebo spí¹ pøeru¹ím práci, tak VirtualBox 
nechávám spu¹tìný, pøejdu do WIN 10 a tam dám uspat. Druhý den probudím 
PC, ve WIN 10 je datum a èas OK, ale v tom Klonu WIN XP je datum a èas 
odpovídající pøedchozímu pøeru¹ení práce a uspání systému. Pokud spustím 
pùvodní Win XP, tak tam je po probuzení v¹e OK.  Netu¹íte prosím nìkdo, 
kde se s tím dá cokoliv dìlat ? Automatické aktualizace èasu jsou 
povolené. Ale je to k nièemu, proto¾e pokud je èas ve virtuálním PC 
jiný, tak se nepøipojí ani do sítì. Musím potom ruènì aktualizovat datum 
a pøípadnì i èas, pøipojit se k síti a dosynchronizovat èas. Pak mohu 
dìlat co potøebuji. DOmnívám se, ¾e to bude nìjaká záludnost v 
registrech, ale moje guglení nevedlo k praktickému pozitivnímu výsledku. 
Zatím nechci vytváøet nový klon a doinstalovávat v¹e potøebné, to mohu 
udìlat kdykoliv, a¾ bude nejhùø.

Dìkuji za rady, i ¹patné, i dobré. Èenìk.Další informace o konferenci Hw-list