VirtualBox

Jakub Ladman ladmanj na volny.cz
Úterý Říjen 10 10:36:38 CEST 2017


Pane Meduno asi jste poznámku RV nezachytil - tak já se zeptám znovu jinak:

Jde v (bash na) ubuntu na windows nainstalovat grafické aplikace?

Doplním je¹tì ze své negativní zku¹enosti:

Jde v (bash na) ubuntu na windows pøimontovat nfs sdílený disk?


Jinak pùvodnímu tazateli gratuluji k tomu, ¾e jeho syn chodí do ¹koly, 
kde ho chtìjí nauèit nìco o Linuxu.

Osobnì bych doporuèil na to vyhradit nìjaký star¹í notebook a 
nainstaloval tam linux nativnì.

Ale aby syn nosil dva notebooky do ¹koly, to asi nebude úplnì ono.

Jakub Ladman


Dne 9.10.2017 v 12:11 Jaroslav Meduna napsal(a):
>
> Tvari se to jako subsystem, pøes apt-get si tam das svoje oblibene apky.
>
> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of 
> *hwnews konference
> *Sent:* Monday, October 9, 2017 11:53 AM
> *To:* HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> *Subject:* Re: VirtualBox
>
> To je ale jen Bash ne? To predpokladam nema s Xkama (a o ty jsem 
> pochopil, ze jde) nic spolecneho.
>
> RV
>
> Dne 9. øíjna 2017 10:47 Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz 
> <mailto:meduna na mikroklima.cz>> napsal(a):
>
>   DD, na danem HW je optimalni rozjet *W10, ve kterých je nativne
>   UBUNTU* (jmenuje se to „Bash on Ubuntu on Windows“). Zasadni
>   rozdil oproti Virtualboxu je ten, ze to *bezi paralelne a
>   sdilene*. Nevezme si to po spusteni prostøedky "na tvrdo", ale
>   dynamicky. Tj. napøíklad pamet je sdilena a k dispozici jak WIN,
>   tak Linuxu a prirazuje se podle potøeby obou, vedle sebe bezicich
>   OS (tj. Win vam budou ukazovat 8 GB RAM a Linux bude ukazovat 8 GB
>   RAM; podobne v¹echny 4 jadra uvidíte v obou systémech, nic nebude
>   alokovane staticky). Zdravim, JM
>
>   -----Original Message-----
>   From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz
>   <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>] On Behalf Of Martin Locker
>   Sent: Sunday, October 8, 2017 11:28 AM
>   To: HW-news <hw-list na list.hw.cz <mailto:hw-list na list.hw.cz>>
>   Subject: OT: VirtualBox
>
>   Zdravím,
>
>   omlouvám se za OT, ale syn potøebuje do ¹koly Linux. Tak¾e jako
>   absolutnì nepolíbený jsem to zkusil cestou VirtualBoxu ve Win7 a
>   do nìj nejprve Ubuntu. V¹e snad funguje, ale je to pomìrnì líné (i
>   kdy¾ notebook není úplný ¹rot - TP X230 i5, 8GB, ale HDD, Win7).
>   Proto jsem se podíval po nìjakých jiných mo¾nostech a dle nìjakého
>   fóra zkusil Xubuntu.
>
>   To bì¾í výraznì svi¾nìji, ale je tam jiný problém. Nabìhne to v
>   rozli¹ení, které má VirtualBox v okam¾iku startu VM, kdy¾ se pak
>   pøepne virtual do fullscreen, tak to zùstane v pùvodní velikosti.
>   Pokud se Xubuntu restartuje (ve fullscreenu), tak nabìhne pøes
>   celou obrazovku.
>
>   A tedy mùj dotaz: jde zaøídit start VM ve fulsreenu. Dle rùzných
>   návodù ve fórech asi ano, ale jako absolutnì nepolíbený touto
>   oblastí z toho nejsem moudrý a je¹tì k tomu, témìø v¹e
>   pøedpokládá, ¾e to jede na Linuxu (a ne na Win).
>
>   Díky za nasmìrování
>
>   Martin
>
>   _______________________________________________
>
>   HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>   _______________________________________________
>   HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>   Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>   http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171010/0acbdb46/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list