Porad kondenzatory tentokrat varikapy

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Středa Červenec 16 12:59:57 CEST 2008


Kapacita samozrejme zavisi aj od plochy, od ktorej zavisi aj maximalny prud. Takze skor by som skusil nejaku usmernovaciu diodu na vacsi prud.

wek


----- Original Message ---------------

Subject: Re: Porad kondenzatory tentokrat varikapy
   From: Mrazik <mraz@seznam.cz>
   Date: Wed, 16 Jul 2008 12:14:32 +0200
     To: HW-news <hw-list@list.hw.cz>

>To bude u Zenerky hodnì podobné jako u usmìròovací diody. Závislost
>¹íøky vyprázdnìné oblasti pøechodu na napìtí - tím je dána kapacita -
>souvisí s koncentrací dopantu v závislosti na hloubce a tedy na
>technologii. Pøed 30 lety jsem to umìl vypoèítat a mo¾ná bych je¹tì
>na¹el nìjakou teorii na pùdì. Ov¹em tlou¹»ka vyprázdnìné oblasti je pøi
>nulovém napìtí u¾ velmi malá a s napìtím v propustném smìru rychle mizí.
>No a jakmile tam zaène téct proud v propustmém smìru zaèíná to být jako
>kapacita nepou¾itelné - èinitel jakosti se prudce sní¾í. A pak na takto
>zapojené diodì je mo¾né mít jem pár milivoltù støídavého napìtí, jinak
>to stra¹nì zkresluje. Nakonec tuto vlastnost vyu¾ívá varaktor.
>Mrazík
>
>Jaroslav Lukesh pí¹e v St 16. 07. 2008 v 11:09 +0200:
>> Mám v hlavì u¾ dlouho jeden projekt, který potøebuje varikap o velkých 
>> kapacitách, tak jsem chtìl dát tak 10 tìch støedovlnných paralelnì. Potì¹ila 
>> mì charakteristika 1N4007 v propustném smìru - jde a¾ do nF, tak by mì 
>> zajímalo jak je to se zenerkama v propustném smìru, netu¹íte nìkdo?
Další informace o konferenci Hw-list