Porad kondenzatory tentokrat varikapy

Volák Vladimír volak@stapro.cz
Středa Červenec 16 13:03:38 CEST 2008


Kdysi jsem s uspechem pouzil v jednom zarizeni jako nahradu tenkrat nedostupnych varikapu 10A usmernovaci diodu, myslim, ze to byla KY 710, bylo to na nejakych 500 kHz.

Vladimir 

> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz 
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Jan Waclawek
> Sent: Wednesday, July 16, 2008 1:00 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Porad kondenzatory tentokrat varikapy
> 
> Kapacita samozrejme zavisi aj od plochy, od ktorej zavisi aj 
> maximalny prud. Takze skor by som skusil nejaku usmernovaciu 
> diodu na vacsi prud.
> 
> wek
> 
> 
> ----- Original Message ---------------
> 
> Subject: Re: Porad kondenzatory tentokrat varikapy
>    From: Mrazik <mraz@seznam.cz>
>    Date: Wed, 16 Jul 2008 12:14:32 +0200
>      To: HW-news <hw-list@list.hw.cz>
> 
> >To bude u Zenerky hodnì podobné jako u usmìròovací diody. Závislost 
> >¹íøky vyprázdnìné oblasti pøechodu na napìtí - tím je dána 
> kapacita - 
> >souvisí s koncentrací dopantu v závislosti na hloubce a tedy na 
> >technologii. Pøed 30 lety jsem to umìl vypoèítat a mo¾ná bych je¹tì 
> >na¹el nìjakou teorii na pùdì. Ov¹em tlou¹»ka vyprázdnìné 
> oblasti je pøi 
> >nulovém napìtí u¾ velmi malá a s napìtím v propustném smìru 
> rychle mizí.
> >No a jakmile tam zaène téct proud v propustmém smìru zaèíná 
> to být jako 
> >kapacita nepou¾itelné - èinitel jakosti se prudce sní¾í. A 
> pak na takto 
> >zapojené diodì je mo¾né mít jem pár milivoltù støídavého 
> napìtí, jinak 
> >to stra¹nì zkresluje. Nakonec tuto vlastnost vyu¾ívá varaktor.
> >Mrazík
> >
> >Jaroslav Lukesh pí¹e v St 16. 07. 2008 v 11:09 +0200:
> >> Mám v hlavì u¾ dlouho jeden projekt, který potøebuje varikap o 
> >> velkých kapacitách, tak jsem chtìl dát tak 10 tìch støedovlnných 
> >> paralelnì. Potì¹ila mì charakteristika 1N4007 v propustném smìru - 
> >> jde a¾ do nF, tak by mì zajímalo jak je to se zenerkama v 
> propustném smìru, netu¹íte nìkdo?
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz 
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> Další informace o konferenci Hw-list