ROUTER

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Úterý Říjen 9 13:01:40 CEST 2007


Ping bez parametrov (okrem adresy) sa pod Win vykona 4x a skonci. Pre
trvaly ping treba doplnit prepinac -t. Ukoncit potom klasickym CTRL+C.

miro

--- Pavel Troller <patrol@sinus.cz> wrote:

> > Dobrý den, prosím o radu.
> 
> Zdravím,
> 
> > Doma jsem pøed rokem na internet poøídil router, pøes který je na
> internetu man¾elka.( Poøád jsme se dohadovali o PC...   :-))     ).
> > Pøipojení mám na èíslo mé sí»ové karty v mém PC a router se tedy
> tváøí jako mùj PC. Vèera spojení pøestalo chodit,
> > tak jsem znovu router nainstaloval jako pøed rokem. 
> 
> > Jen¾e kdy¾ spustím tøeba : ping seznam.cz   -je v¹e OK - odezva
> 40ms.
> > Pokud to udìlám podruhé, ji¾ to nejde. Po vypnutí a zapnutí routeru
> pøi stále spu¹tìném PC zase jde ping jen jednou.
> 
> To je velmi podivné. Ping nemá ¾ádný kontext èi stav, kde by se dalo
> rozli¹it, zda bì¾í poprvé èi podruhé. Pøedpokládám OS windows; tamní
> ping neznám. On se sám ukonèí po nìjaké dobì ? Nejde tam nastavit,
> aby pingal trvale ? To by mne zajímalo - oèekávám, ¾e po chvíli
> pingat pøestane. Jinak si to nedovedu vysvìtlit.
> Taky pøedpokládám, ¾e ten router pro ten druhý poèítaè dìlá NAT. Je
> mo¾né z toho poèítaèe pingnout gateway (tj. ten router ?)
> 
> > Toté¾ je pøi otevøení prohlí¾eèe. První zvolená stránka se mi
> otevøe a druhá ji¾ ne.
> 
> Té¾ velmi divné, takøka nepochopitelné jinak, ne¾ ¾e to zpoèátku jde
> a pak jít pøestane.
> 
> > Pokud pøipojím PC pøímo na sí», je v¹e OK. No ale druhý PC je bez
> sítì.
> > LED na routeru se tváøí poøád stejnì jako pøed rokem.
> > Co s tím?? Ode¹el mi router na vìènost, nebo se to nìjak opravit
> nebo aspoò nìjak otestovat jak to s ním je ??
> 
> Pou¾ít tcpdump nebo tøeba wireshark pøed routerem a za routerem a
> pozorovat, co se kde ztrácí ?
> 
> > Honza.
> 
> S pozdravem Pavel Troller


      ____________________________________________________________________________________
Tonight's top picks. What will you watch tonight? Preview the hottest shows on Yahoo! TV.
http://tv.yahoo.com/ 
Další informace o konferenci Hw-list