Jak stahnout data z android telefonu s rozbitym displejem

Holec Jiří Jiri.Holec na o2its.cz
Úterý Srpen 3 08:09:01 CEST 2021


Možná ADB případně WebADB

From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Sunday, August 1, 2021 4:12 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Jak stahnout data z android telefonu s rozbitym displejem

Přátelé,

mám telefon (Samsung A40), s rozbitým displejem a to tak že totál, černá obrazovka.

Telefon jako takový funguje, po přihlášení do účtu google ho vidím (je připojený na wifi) atd.

Nejde stáhnout data, protože po připojení k PC to sice zapípá, ale na telefonu by se muselo vybrat potvrzení, že chci přenášet data atd., ale to celkem logicky nejde.

K samsung účtu se taky připojí, ale tam se s tím taky nedá nic dělat.

Dají se ty data nějak stáhnout? Jde o fotky, většina je sice na cloudu, ale ne všechny (nebyl na datech ani na wifi, takže se neudělala záloha a pak spadl na zem a displej je KO.)

Pavel Kadečka.


Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
___________________________________________________________________________________________

The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to conclude the contract in writing; the written form is considered the only form of instrument to be signed by authorized representatives of the parties or its converted form electronically. No other form of arrangement cannot be considered as validly and effectively contracted and content of the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any contract. The message sender also precludes the adoption of any offer simply the behavior of any contracting party in particular the granting or taking of performance.

Any fact that could arise from the communication contained in this e -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper form and signed by an authorized representative of the message sender.

Reply of the message sender with any amendment or variation is not accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of the offer.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210803/043078c5/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list