Cteni z IP kamery

Holec Jiří Jiri.Holec na o2its.cz
Pátek Leden 17 19:26:42 CET 2020


Zkuste hledat zde, mě to zatím pomohlo vždy

https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Technaxx

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Hudecek
Sent: Sunday, January 12, 2020 12:31 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Cteni z IP kamery

Případně se Wiresharkem podívat, jak ta správně fungující komunikace probíhá.

PH

-----Původní zpráva-----
From: hudaklan na volny.cz
Bohužel, z VLC se na kameru nedostanu, možná dělám něco špatně.

Měl by to snad být  protokol H264/MPEG4.

______________________________________________________________
> Od: "Ales Filip" <nostromo na khnet.info> Asi záleží na protokolu, v
>jakém to posílá. Nainstaluj si VLC. Ten umí různé protokoly. Pokud se z
>VLC na kameru dostaneš, tak nebude asi problém napsat vlastní prigram.
>
>Ales Filip
>
>Dne 11. ledna 2020 9:13:43 odp. <hudaklan na volny.cz> napsal:
>
>> Dobrý den,
>> mám IP kameru Technaxx TX-24 zapojenou v domácí síti.
>> Přes program My Secure (nebo SYSM Monitor) vše funguje.
>> Rád bych si zkusil udělat  vlastní program pro čtení z kamery a
>> zobrazení ve windows na PC, ale nemám s tím žádné zkušenosti.
>>
>> Nemáte, prosím, někdo jednoduchý příklad (nebo link) programu v C / C++.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
___________________________________________________________________________________________

The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to conclude the contract in writing; the written form is considered the only form of instrument to be signed by authorized representatives of the parties or its converted form electronically. No other form of arrangement cannot be considered as validly and effectively contracted and content of the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any contract. The message sender also precludes the adoption of any offer simply the behavior of any contracting party in particular the granting or taking of performance.

Any fact that could arise from the communication contained in this e -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper form and signed by an authorized representative of the message sender.

Reply of the message sender with any amendment or variation is not accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of the offer.



Další informace o konferenci Hw-list