OT Problemy s uzivateli win10 - vyreseno

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Sobota Říjen 14 02:22:42 CEST 2017


Dobrý den v¹em,

pøed nìjakým èasem se tu diskutovalo o subj, pøièem¾ dùle¾itou souèástí bylo 
nejdoucí sdílení v MS síti.

U¾ivatelé nemající admin práva se mi tam nadále nemù¾ou pøilogovat, ale 
sdílení ji¾ funguje a "závada" byla velmi vtipná:

Poèítaè jsem pùjèoval podnájemníkovi na fotostánek pou¾ívaný na taneèních 
soutì¾ích: Do integrované èteèky v mém ntb se vlo¾í SD karta s jpg náhledy a 
RAWy právì vyfocených fotek a je vysosána. JPG do sdílené slo¾ky, její¾ 
obsah zákazníci vidí na 6 náhledových poèítaèích. RAWy se po síti po¹lou na 
stolní poèítaè, kde se upravují a tisknou. Na v¹ech náhledových poèítaèích 
je u¾ivatel, který má na plo¹e jedinou ikonu, zástupce oné sdílené slo¾ky na 
mém ntb. Takto to výbornì funguje, ntb s klasickým diskem pøekvapivì zvládá 
stav, kdy u v¹ech poèítaèù jsou maminky a rychlostí asi 1 Hz klikají na 
tlaèítko "dal¹í" a tak projí¾dìjí desetitisíce náhledù velkých 3-5 MB. S 
ka¾dou soutì¾í mi tam pøibude nìkolik desítek tisíc takových fotek a v 
prùbìhu procesu se navíc po síti pøetáhne stejný poèet RAWù velkých 48 MB.

(tento podrobný popis je zejména proto, aby zas nìkdo neotravoval s výhodami 
cloudù)

Jedna soutì¾ ale byla i v dobì, kdy jsem ten poèítaè potøeboval. Zmìnit 
zástupce na v¹ech poèítaèích by obná¹elo je vyndat z bedny nacházející se 
pod dal¹ími bednami s vìcmi na fotostánek, pozapojovat, ..., zase zabalit a 
pøipravit na cestu. Øe¹ením bylo pøejmenovat jeho stolní poèítaè na jméno 
mého ntb a vytvoøit tam sdílený prostøedek s nále¾itým názvem a právy.

Pak jsem odjel na tábor a zapomnìl na to...
:-)

PH Další informace o konferenci Hw-list