WiFi anténa ?

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Čtvrtek Říjen 12 16:44:30 CEST 2017


Zdravím,
  potøeboval bych pomìrnì rychle získat páreèek vnitøních v¹esmìrových antén
tìchto specifikací:
  Konektor: RP-TNC (s dutinkou)
  Pásmo: A+B/G combi
  Zisk: Alepoò 5 dBi (na 2.4G), 7 a více výhodou.
  Je to pro Cisco WiFi kartu do routeru, která mìla 2 taková hezká èerná
"pádélka" v pøíslu¹enství, leè získal jsem jen holý vyøazený router s touto
kartou a pádélka jsou nenávratnì v propadli¹ti dìjin.
  Díval jsem se na rùzné vykøièené prodejní weby, ale nic spolehlivého jsem
nena¹el. Buïto l¾ou (napø. pí¹ou, ¾e anténa je "ABGN", ale na vlastním obrázku
mají øeèeno 2.4 GHz, nebo pí¹ou RP-TNC, ale je zøetelnì zobrazeno RP-SMA atd.
Neporadilo ani èeské i4wifi (nena¹el jsem jedinou dvoupásmovou anténu!!), ani
GES èi GM. 
  Poradíte ? V nouzi by samozøejmì bylo mo¾no pou¾ít klidnì RP-SMA + pøechodku
na RP-TNC, ale ty taky nikde pøíli¹ nerostou...
  Zdraví Pavel


Další informace o konferenci Hw-list