VirtualBox

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pondělí Říjen 9 10:47:53 CEST 2017


DD, na danem HW je optimalni rozjet W10, ve kterých je nativne UBUNTU
(jmenuje se to "Bash on Ubuntu on Windows"). Zasadni rozdil oproti
Virtualboxu je ten, ze to bezi paralelne a sdilene. Nevezme si to po
spusteni prostøedky "na tvrdo", ale dynamicky. Tj. napøíklad pamet je
sdilena a k dispozici jak WIN, tak Linuxu a prirazuje se podle potøeby obou,
vedle sebe bezicich OS (tj. Win vam budou ukazovat 8 GB RAM a Linux bude
ukazovat 8 GB RAM; podobne v¹echny 4 jadra uvidíte v obou systémech, nic
nebude alokovane staticky). Zdravim, JM

 

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Locker
Sent: Sunday, October 8, 2017 11:28 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: OT: VirtualBox

 

Zdravím,

 

 

omlouvám se za OT, ale syn potøebuje do ¹koly Linux. Tak¾e jako absolutnì
nepolíbený jsem to zkusil cestou VirtualBoxu ve Win7 a do nìj nejprve
Ubuntu. V¹e snad funguje, ale je to pomìrnì líné (i kdy¾ notebook není úplný
¹rot - TP X230 i5, 8GB, ale HDD, Win7). Proto jsem se podíval po nìjakých
jiných mo¾nostech a dle nìjakého fóra zkusil Xubuntu.

To bì¾í výraznì svi¾nìji, ale je tam jiný problém. Nabìhne to v rozli¹ení,
které má VirtualBox v okam¾iku startu VM, kdy¾ se pak pøepne virtual do
fullscreen, tak to zùstane v pùvodní velikosti. Pokud se Xubuntu restartuje
(ve fullscreenu), tak nabìhne pøes celou obrazovku.

A tedy mùj dotaz: jde zaøídit start VM ve fulsreenu. Dle rùzných návodù ve
fórech asi ano, ale jako absolutnì nepolíbený touto oblastí z toho nejsem
moudrý a je¹tì k tomu, témìø v¹e pøedpokládá, ¾e to jede na Linuxu (a ne na
Win).

 

 

Díky za nasmìrování

 

 

Martin

 

 

 

 

 

_______________________________________________

HW-list mailing list  -  sponsored by  <http://www.HW.cz> www.HW.cz
<mailto:Hw-list na list.hw.cz> Hw-list na list.hw.cz
<http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- dal¹í èást ---------------
HTML pøíloha byla odstranìna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171009/fe002ec3/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list