RE: OT Vzdálená obrazovka pro jedno PC

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pondělí Srpen 19 15:40:54 CEST 2013


Chce to citat povodny prispevok:

> stojím u serveru, kde jsem
> >>si odoízl poipojení 

wek

----- Original Message ---------------
>Vìtšina opravdových serverù má DRAC kartu právì z toho dùvodu, aby se k nìmu nemuselo. Pak není nutné k nìmu cokoliv pøipojovat, ale staèí si sednout k libovolnému PC (záleží jak je to nastavené) a pøes web browser se na nìj podívat (uvidíte to co bìží na obrazovce a ovládáte pøímo klávesnici atd.). Má to i vyhrazený LAN port, takže odøíznout to od sítì nekorektním nastavením systému v podstatì nejde (to by musel zdechnout switch nebo nìco na infrastruktuøe). Pak odpadá bìhání do serverovny a obèas i složité pøipojování monitoru, klávesnice atd. Tak jestli to váš server nemá a tøeba o tom ani nevíte...Další informace o konferenci Hw-list