74xx je nekde na netu popsan rozdil?

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Pondělí Listopad 3 23:02:41 CET 2008


Hehe toto som uz dakde pocul... http://www.mcu.cz/news.php?extend.1202.26  (kto ma pochvali ak nie ja sam seba, ze? ;-)

wek


----- Original Message ---------------
>Ono je pøedev¹ím nutno zdùraznit, ¾e není dobré pou¾ívat zbyteènì rychlou 
>logiku, proto¾e pak mù¾e snadno dojít k neèekanému pøekvapení pøibli¾nì 
>tohoto typu:
>
>Mìjme banální obvod s èítaèem, dekodérem a displejem, který øeknìme po 
>sekundách zobrazuje èísla 0, 1, 2, ... 998, 999, 0, 1, ... S obvody 4000, 
>nebo HC chodí spolehlivì, ale s AC obèas skáèe po 2-3, ALVC poèítá rovnou 
>celé desítky, nebo pøímo dìlá nesmysly:-) - Proè?
>
>Proto¾e kdy¾ spoj s CLK není øádnì zaterminován (koho by to kvùli 1 Hz 
>napadlo dìlat), hrany se odrá¾ejí. Pomalý obvod je samozøejmì 
>nezaregistruje, ale ¹ím je rychlej¹í, tím víc odra¾ených hran stihne 
>pøipoèíst. HCT a ACT navíc díky sní¾ené rozhodovací úrovni vykazují vìt¹í 
>"mno¾ení" hran sestupných, oproti vzestupným. Samozøejmì hran dole pøibyde 
>více, ne¾ ubyde tìch nahoøe:-)
>
>Tzn. nároènost provedení nezávisí jen na pou¾itých frekvencích, ale i na 
>pouhé rychlosti souèástek.

Další informace o konferenci Hw-list