RE: RE: OT: ČEZ, porucha elektroměru, dofakturace

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Úterý Únor 5 14:32:19 CET 2008


Ve veci platí vyhlaska energetického regulacniho uradu , aktuálně c51/2006
Sb o podminkach pripojeni k elektrizacni soustave, 

Pred tim platily dve jiné vyhlášky , které zrusil nejvyssi soud pro jejich
protiustavní charakter (nerovnost subj. pred zakonem a nadrzovani
dodavateli)

 

Ve veci neopravnenych odberu a vadnych elektromeru plati paragrafy 13,14 a
16

 

Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny pro účely její
náhrady

 

§ 13

 

   Při neoprávněném odběru elektřiny se skutečně vzniklá škoda stanovuje
na základě provozovatelem přenosové nebo příslušným provozovatelem
distribuční soustavy změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o
neoprávněném odběru elektřiny.

 

§ 14

 

   (1) V případech, kdy nelze skutečně vzniklou škodu stanovit, a
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy se s konečným zákazníkem
nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpočtem podle odstavců 2 až 5.

 

   (2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypočte denní množství
neoprávněně odebrané elektřiny, přičemž

 

a) v síti zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí
se

1. použije hodnota účiníku rovna jedné,

2. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije sjednaná hodnota
rezervované kapacity v MW pro připojení zařízení k přenosové soustavě nebo v
kW pro připojení zařízení k distribuční soustavě; pokud nelze použít
sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu
elektrického příkonu součet jmenovitých výkonů všech využívaných
transformátorů v daném odběrném místě,

3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 2 vynásobí dobou
využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití,

 

b) v síti nízkého napětí se

1. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije jmenovitá hodnota
nejslabšího předřazeného jisticího prvku omezujícího velikost odebíraného
příkonu, kterým je hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění v hlavní
domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skříni snížené o jednu
úroveň z typové řady jmenovitých proudových hodnot, při využití maximálního
odebíratelného příkonu na 60 %,

2. v případě, že není možné stanovit maximální hodnotu elektrického příkonu
postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální hodnoty elektrického
příkonu průřez nejslabšího vodiče umožňujícího neoprávněný odběr při využití
maximálního odebíratelného příkonu na 50 %,

3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 1 nebo 2 vynásobí dobou
využití 8 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití delší.

 

   (3) Množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu trvání
neoprávněného odběru se stanoví vynásobením denního množství neoprávněně
odebrané elektřiny stanovené podle odstavce 2 a počtem dnů, po které
neoprávněný odběr trval. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávněného odběru, má se za to, že
neoprávněný odběr trval ode dne následujícího po provedení posledního
pravidelného odečtu spotřeby elektřiny do dne zjištění neoprávněného odběru.

 

   (4) Výše škody vzniklé provozovateli přenosové nebo distribuční
soustavy se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny cenami
v souladu s cenovým rozhodnutím platným v době uskutečnění neoprávněného
odběru, přičemž

 

a) silová elektřina se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky,

 

b) ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na napěťovou hladinu a
charakter odběru v daném místě odběru.

 

§ 16

 

Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení
a v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení

 

   (1) Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo měřicím zařízení porucha
takového charakteru, že nelze stanovit množství odebrané elektřiny, určí se
toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném období a při srovnatelném
charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena. Nelze-li spotřebu
takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny

 

a) výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného osobou oprávněnou
podle zvláštního právního předpisu 6) ,

 

b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a při srovnatelném
charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo

 

c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.

 

   (2) Pokud vlivem poruchy v odběrném zařízení nebo poruchy způsobené
konečným zákazníkem na měřicím zařízení dojde k omezení nebo přerušení
přenosu nebo distribuce elektřiny, obnoví provozovatel přenosové nebo
distribuční soustavy na základě oznámení konečného zákazníka o odstranění
poruchy na odběrném nebo měřicím zařízení přenos nebo distribuci elektřiny
ve lhůtě podle zvláštního právního předpisu 7) . Náklady spojené s obnovením
přenosu nebo distribuce elektřiny hradí konečný zákazník.

 

   (3) Neumožní-li konečný zákazník přístup k měřicímu zařízení za účelem
pravidelného odečtu spotřeby elektřiny ani po písemném vyrozumění, vyúčtuje
se spotřeba elektřiny na základě odečtu spotřeby elektřiny poskytnutého
konečným zákazníkem nebo podle spotřeby v minulém srovnatelném období nebo
podle hodnot sjednaných na příslušné období.

 

 

 >by přece mělo být nějaké jednotné pravidlo, a ne aby si řekli,

pro nás je to nejvýhodnější takhle a tak to bude.

 

Martin M.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20080205/320c4db0/attachment-0002.htm 


Další informace o konferenci Hw-list