<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Consolas;
        panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p.MsoPlainText, li.MsoPlainText, div.MsoPlainText
        {mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Prostý text Char";
        margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:10.5pt;
        font-family:Consolas;}
span.ProsttextChar
        {mso-style-name:"Prostý text Char";
        mso-style-priority:99;
        mso-style-link:"Prostý text";
        font-family:Consolas;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;}
@page Section1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=CS link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoPlainText>Ve veci platí vyhlaska energetického regulacniho uradu , aktuálně
c51/2006 Sb o podminkach pripojeni k elektrizacni soustave, <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>Pred tim platily dve jiné vyhlášky , které zrusil
nejvyssi soud pro jejich protiustavní charakter (nerovnost subj. pred zakonem a
nadrzovani dodavateli)<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>Ve veci neopravnenych odberu a vadnych elektromeru plati
paragrafy 13,14 a 16<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>Stanovení výše škody při neoprávněném odběru elektřiny
pro účely její náhrady<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>§ 13<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      Při neoprávněném odběru elektřiny se skutečně
vzniklá škoda stanovuje na základě provozovatelem přenosové nebo příslušným
provozovatelem distribuční soustavy změřených nebo jinak zjištěných
prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>§ 14<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (1) V případech, kdy nelze skutečně vzniklou škodu
stanovit, a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy se s konečným
zákazníkem nedohodne jinak, stanoví se výše škody výpočtem podle odstavců 2 až
5.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (2) Pro stanovení výše škody se nejprve vypočte
denní množství neoprávněně odebrané elektřiny, přičemž<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>a) v síti zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí
nebo vysokého napětí se<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>1. použije hodnota účiníku rovna jedné,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>2. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije
sjednaná hodnota rezervované kapacity v MW pro připojení zařízení k přenosové
soustavě nebo v kW pro připojení zařízení k distribuční soustavě; pokud nelze
použít sjednanou hodnotu rezervované kapacity, použije se za maximální hodnotu
elektrického příkonu součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů
v daném odběrném místě,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 2
vynásobí dobou využití 12 hodin, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>b) v síti nízkého napětí se<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>1. za maximální hodnotu elektrického příkonu použije
jmenovitá hodnota nejslabšího předřazeného jisticího prvku omezujícího velikost
odebíraného příkonu, kterým je hlavní jistič před elektroměrem nebo jištění v
hlavní domovní pojistkové nebo hlavní domovní kabelové skříni snížené o jednu
úroveň z typové řady jmenovitých proudových hodnot, při využití maximálního
odebíratelného příkonu na 60 %,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>2. v případě, že není možné stanovit maximální hodnotu
elektrického příkonu postupem podle bodu 1, použije ke stanovení maximální
hodnoty elektrického příkonu průřez nejslabšího vodiče umožňujícího neoprávněný
odběr při využití maximálního odebíratelného příkonu na 50 %,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>3. maximální hodnota elektrického příkonu podle bodu 1
nebo 2 vynásobí dobou využití 8 hodin, pokud nebyla zjištěna doba využití
delší.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (3) Množství neoprávněně odebrané elektřiny za dobu
trvání neoprávněného odběru se stanoví vynásobením denního množství neoprávněně
odebrané elektřiny stanovené podle odstavce 2 a počtem dnů, po které
neoprávněný odběr trval. <b>Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy nezjistí jinou dobu trvání neoprávněného odběru, má se za to, že
neoprávněný odběr trval ode dne následujícího po provedení posledního
pravidelného odečtu spotřeby elektřiny do dne zjištění neoprávněného odběru.</b><o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (4) Výše škody vzniklé provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané
elektřiny cenami v souladu s cenovým rozhodnutím platným v době uskutečnění
neoprávněného odběru, přičemž<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>a) silová elektřina se ocení pevnou cenou stanovenou pro
zúčtování odchylky,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>b) ostatní regulované ceny se stanovují s ohledem na
napěťovou hladinu a charakter odběru v daném místě odběru.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>§ 16<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>Podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném
a měřicím zařízení a v případě odmítnutí přístupu k měřicímu zařízení<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (1) Vznikne-li prokazatelně na odběrném nebo
měřicím zařízení porucha takového charakteru, že nelze stanovit množství
odebrané elektřiny, určí se toto množství podle výše spotřeby ve srovnatelném
období a při srovnatelném charakteru odběru, v němž byla spotřeba řádně měřena.
Nelze-li spotřebu takto stanovit, určí se množství odebrané elektřiny<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>a) výpočtem na základě zkušebního protokolu vypracovaného
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu 6) ,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>b) podle výše spotřeby v předchozím srovnatelném období a
při srovnatelném charakteru odběru, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen,
nebo<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>c) dodatečně podle výše spotřeby v následujícím období.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (2) Pokud vlivem poruchy v odběrném zařízení nebo
poruchy způsobené konečným zákazníkem na měřicím zařízení dojde k omezení nebo
přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny, obnoví provozovatel přenosové nebo
distribuční soustavy na základě oznámení konečného zákazníka o odstranění
poruchy na odběrném nebo měřicím zařízení přenos nebo distribuci elektřiny ve
lhůtě podle zvláštního právního předpisu 7) . Náklady spojené s obnovením
přenosu nebo distribuce elektřiny hradí konečný zákazník.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>      (3) Neumožní-li konečný zákazník přístup k měřicímu
zařízení za účelem pravidelného odečtu spotřeby elektřiny ani po písemném
vyrozumění, vyúčtuje se spotřeba elektřiny na základě odečtu spotřeby elektřiny
poskytnutého konečným zákazníkem nebo podle spotřeby v minulém srovnatelném
období nebo podle hodnot sjednaných na příslušné období.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText> <span lang=EN-US>&gt;</span>by přece mělo být nějaké
jednotné pravidlo, a ne aby si řekli,<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText>pro nás je to nejvýhodnější takhle a tak to bude.<o:p></o:p></p>

<p class=MsoPlainText><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoPlainText>Martin M.<o:p></o:p></p>

</div>

</body>

</html>