RE: opět akumulátory co svět neviděl?

Holec Jiří Jiri.Holec na o2its.cz
Úterý Srpen 17 21:10:03 CEST 2021


Myslíte toto?
https://www.bitchute.com/channel/zAtfD6lIuBa3/-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Labaj
Sent: Tuesday, August 17, 2021 9:08 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: opět akumulátory co svět neviděl?

Plat se bude realizovat v akciích firmy HE3DA.

PL

**********************

Dne 17.8.2021 v 20:45 Jakub Ladman napsal(a):
> Přes facebook se mi dostalo tohle
> https://www.novaprace.info/lektrovyvojar/
>
> Osobně to rozhodně nerisknu :-)
>
> BTW: Nemáte někdo kontakt na toho člověka co měl na youtube to
> vyšetřování vazeb a toků peněz mezi aktéry? Odkaz zde někdo zmiňoval
> na jaře.
>
> Youtube kanál byl zrušen ...
>
> JL
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
___________________________________________________________________________________________

The message sender reserves the right, under penalty of nullity, to conclude the contract in writing; the written form is considered the only form of instrument to be signed by authorized representatives of the parties or its converted form electronically. No other form of arrangement cannot be considered as validly and effectively contracted and content of the email cannot be considered as a proposal for the conclusion of any contract. The message sender also precludes the adoption of any offer simply the behavior of any contracting party in particular the granting or taking of performance.

Any fact that could arise from the communication contained in this e -mail cannot be taken as binding promise of transaction, which required the sender to contract or cannot be taken as a waiver or debt forgiveness by the sender of the message until it will be confirmed in writing in paper form and signed by an authorized representative of the message sender.

Reply of the message sender with any amendment or variation is not accepting the offer to conclude a contract, even if not substantially alter the terms of the offer. The message sender excludes modified acceptance of the offer.Další informace o konferenci Hw-list