OT Zpoplatneni ostrovnich systemu - vyrobene elektriny

RV vicek.radek na cpost.cz
Pátek Červen 7 10:21:30 CEST 2013


Tak tohle je uz opravdu na ...:

http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=11&t=1258&p=19374#p19374

Dotaz na ERU
----------------------------
Dobrý den, obávám se že odpovědi moc nerozumím. Zeptám se tedy 
jednodušeli a prosím o jednoduchou odpověď ve stylu "ANO", nebo "NE".

Je soukromá ostrovní fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, 
která nepobírá žádné dotace, žádný zelený bonus ani nedodává energii do 
distribuční sítě, kdy energie je akumulována v bateriích či ihned 
spotřebována, povinna platit poplatek 2,11 Kč/MWh (odpověď "ANO") či 
nikoliv (odpověď "NE")?

--------------------------------------------------
odpověď zní ANO.

Zpoplatnění této spotřeby vychází z ustanovení odstavce (6.2.) písmena 
c) platného cenové rozhodnutí ERÚč.5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, 
kterým stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou 
elektřiny.

Cituji:
"(6)	Pro činnosti operátora trhu platí tyto pevné ceny a určené podmínky:
...
(6.2.)	Pevné ceny za činnosti jsou:
...
c)	cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena 
je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem 
provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo 
distribuční soustavy, a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v 
ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od 
elektrizační soustavy České republiky, kromě elektřiny pro čerpání 
přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby 
elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,"


-- 
Radek Vicek

Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

 

This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any modifications or delay in the transmission of it.Další informace o konferenci Hw-list