OT Jaderna energetika v malem (Jak legalne zastavit provoz FVE)

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Úterý Duben 9 15:44:00 CEST 2013


A, pan kolega akademik, s ceruzkou... ;-)

wek

-----Original Message-----

Vèera jsem o tom je¹tì nìjakou dobu pøemý¹lel a napadl mì koncept èistì 
pasivní kotelny, ze které se teplo buï odebírá, nebo ho tepelné trubice 
zaènou odvádìt do okolní zemì. Kdy¾ v nich bude napø. voda a vzduch za atm. 
tlaku, do 100 °C nepovedou skoro vùbec a kousek nad u¾ ano. Pokud budou 
¹ikmo nahoru a s rezervou vody, nenastanou problémy, o jakých se tu nedávno 
diskutovalo.
Další informace o konferenci Hw-list