Krabicky na SMD soucastky - objednavka

Snail Instruments snail@snailinstruments.com
Neděle Únor 17 16:07:24 CET 2008


>Pokud budeme mít smùlu a nepodaøí se 
>?zoptimalizovat? celní a daòové nále¾itosti mù¾e 
>se teoreticky stát, ¾e k èástce pøibude je¹tì 
>DPH ve vý¹i cca 130Kè. Cena bude v lep¹ím pøípadì 670Kè v hor¹ím 800Kè.

"...jsou od dovozního cla osvobozeny zásilky 
tvoøené zbožím nepatrné hodnoty, které jsou 
odesílány pøímo ze tøetí zemì pøíjemci, který se 
nachází na Celním území Spoleèenství. Zbožím 
„nepatrné hodnoty“ se rozumí zboží, jehož vlastní 
hodnota nepøevyšuje èástku 22 eur na zásilku.
...
Jedná-li se o zásilky neobchodní povahy, tj. 
zboží urèené výhradnì k soukromému nebo osobnímu 
použití pøíjemce nebo jeho rodinných pøíslušníkù, 
nezahrnuje se poštovné do celní hodnoty zboží."

Tolik litera zakona. Dost pochybuji, ze soupnete 
celnikovi v obalce kilo a on to pusti beze cla a 
DPH, takze pocitejte radeji 800. Leda by se 
podarilo presvedcili prodejce, aby na fakture 
uvedl hodnotu do 30USD a potom celnika, ze zbozi 
mate pro osobni potrebu (nad tim by uz oko primhourit mohl).

J. Hanzal
Daląí informace o konferenci Hw-list