OT: (piatok) Preco sa veci kazia

Miroslav Sinko sinkomiro@rocketmail.com
Pátek Prosinec 2 09:37:29 CET 2005


Urèitì jste si všimli že pokud nìjaké zaøízení rozeberete a zase
složíte, zbyde na stole jedna souèástka, která nikde neschází a pøitom
vše normálnì funguje.
Po èase jsem pøišel na pøíèinu. 
Ta vìc, co zbyla, se nazývá kurvítko a slouží k tomu, aby se zaøízení
rozbilo pøesnì týden po skonèení záruky. Takže pár dní pøed koncem
záruèní doby staèí mašinku rozebrat a znovu složit, kurvítko zahodit a
je na dlouhou dobu klid. 
-----
Musím øíct, že autor má pravdu, zvláštì u zahranièních výrobkù asijské
a severoamerické produkce. Faktem ovšem je, že i naše výrobky jsou dnes
zhusta osazovány kurvítky, nìkdy i nìkolika v jednom zaøízení! 
Patrnì jde o nejdùležitìjší souèást kdejakého výrobku, neb kurvítko je
všude! Pokud máte dojem, že ve VAŠEM zaøízení není, ještì jste ho
nenašli nebo ještì nedobìhla záruèní lhùta!
Pozor ovšem i na servisy!
Øada z nich spolupracuje na osazování kurvítek s výrobcem, takže po
záruce staré kurvítko nahrazuje novým,  které se projevuje hned po
skonèení záruky na opravu!
Jedinou cestou je pak opravit si vìc sám, èi využít služeb opraváøe, co
kurvítka nepoužívá,  ale to je zas problém, neb ti obyèejnì rychle
zkrachují.
Nákup nového výrobku nemá cenu, neb je stejnì "kvalitní" jako ten
starý, a liší se pouze tím,  že kurvítka, co už znáte, byla nahrazena
tìmi, co ještì neznáte!
Toto se ovšem zhusta objevuje i u poèítaèù a poèítaèových programù.
Nejvìtší poèet kurvítek pak obsahují produkty Microsoftu a jejich
poèet obyèejnì narùstá s cenou produktu,  který se pak opravuje tak, že
stará odhalená tøi kurvítka jsou nahrazena novými pìti, což VY
zaplatíte jako "upgrade"...
A rázem jsem pochopil spoustu nepochopitelných vìcí - a nejsou to
jenom výrobky. Kurvítka jsou prostì všude kolem nás. 


		
__________________________________________ 
Yahoo! DSL – Something to write home about. 
Just $16.99/mo. or less. 
dsl.yahoo.com 
Daląí informace o konferenci Hw-list